STATUT


STATUTUL ANR FILIALA JUDETEANA SIBIU

STATUT ANR

S T A T U T U L

Asociaţiei Nevăzătorilor din România

Filiala Judeţeană SIBIU

 

 

Capitolul I.

DISPOZIŢII GENERALE

 

Art. 1 – Asociaţia Nevăzătorilor din România – Filiala Judeţeană Sibiu, este persoană juridică de drept privat, având natură juridică de Filială a Asociaţiei Nevăzătorilor din România – asociaţie recunoscută de utilitate publică prin HG nr. 1033 din 03.09.2008, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 645 din 10.09.2008 – constituită, în baza dreptului liberei asocieri, din cetăţeni români, cetăţeni străini şi apatrizi rezidenţi în România, precum şi cetăţeni străini originari din România, cu handicap vizual grav, accentuat şi mediu. Asociaţia Nevăzătorilor din România – Filiala Judeţeană Sibiu este o organizaţie nonguvernamentală, apolitică, cu caracter social şi umanitar specific, acreditată ca furnizor de servicii şi prestaţii sociale, desfăşurând programe, servicii, proiecte şi activităţi în beneficiul membrilor săi şi în spiritul deplinei egalităţi de şanse. În desfăşurarea activităţii primeşte sprijin din partea autorităţilor centrale şi locale, precum şi a unor persoane fizice şi juridice.

 

Art. 2 – Asociaţia Nevăzătorilor din România – Filiala Judeţeană Sibiu (denumită în continuare „Filiala”) funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 39/31.01.2000, modificată şi completată prin Legea nr. 246/2005, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 656 din 25 iulie 2005 şi are personalitate juridică potrivit Sentinţei Civile nr. 8786/07.12.2004 pronunţate de Judecătoria Sibiu.

 

Art. 3 (1) – Asociaţia Nevăzătorilor din România – Filiala Judeţeană Sibiu are sediul în Sibiu, Str. Avram Iancu nr. 8.

 

Art. 4 – Durata de funcţionare a Filialei este pe perioadă nedeterminată.

 

Art. 5 – Filiala, structură teritorială a Asociaţiei Nevăzătorilor din România, preia şi respectă următoarele principii generale ale Asociaţiei:

 1. Principiul unităţii naţionale: conform acestui principiu, Asociaţia Nevăzătorilor din România este singura organizaţie care reprezintă interesele nevăzătorilor la nivelul întregii ţări, fiind recunoscută ca organizaţie naţională reprezentativă a nevăzătorilor atât de autorităţile publice române, cât şi de organizaţiile internaţionale ale nevăzătorilor; este membră fondatoare a Consiliului Naţional al Dizabilităţii, membră a Uniunii Europene a Nevăzătorilor, a Comitetului Consultativ Balcanic din cadrul acestei Uniuni şi membră a Uniunii Mondiale a Nevăzătorilor.
 2. Principiul legalităţii: conform acestui principiu, întreaga activitate a Asociaţiei Nevăzătorilor din România se desfăşoară atât la nivel central, cât şi la nivelul filialelor, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, ale Statutului Asociaţiei şi ale statutelor filialelor. Actul constitutiv şi statutul Filialei nu pot conţine prevederi contrare Statutului Asociaţiei Nevăzătorilor din România.
 3. Principiul autonomiei funcţionale: conform acestui principiu, Asociaţia Nevăzătorilor din România – Filiala Judeţeană Sibiu, structură teritorială cu personalitate juridică şi patrimoniu distinct, are dreptul şi capacitatea efectivă de autogestiune şi are autonomie administrativă şi financiară. Filiala încheie acte juridice în numele şi pe seama acesteia cu aplicarea şi respectând competenţele stabilite de lege, de Statutul Asociaţiei Nevăzătorilor din România, precum şi de actul constitutiv şi de statutul filialei.
 4. Principiul descentralizării unor competenţe: conform acestui principiu, Asociaţia Nevăzătorilor din România – Filiala Judeţeană Sibiu dobândeşte dreptul de a deţine anumite atribuţii şi servicii, specifice Asociaţiei Nevăzătorilor din România, în condiţiile autonomiei funcţionale.
 5. Principiul eligibilităţii: prin acest principiu, Asociaţia Nevăzătorilor din România – Filiala Judeţeană Sibiu are dreptul de a-şi alege independent organele de conducere, conform Statutului Asociaţiei Nevăzătorilor din România, Statutului propriu şi reglementărilor interne.
 6. Principiul interesului comun şi al solidarităţii: conform acestui principiu, membrii Asociaţiei Nevăzătorilor din România Filiala Judeţeană Sibiu desfăşoară activităţi, îşi asumă responsabilităţi şi obligaţii în beneficiul organizaţiei şi a membrilor acesteia.
 7. Principiul reprezentării: conform acestui principiu, dat fiind numărul foarte mare de asociaţi de pe întreg teritoriul ţării, membrii Asociaţiei Nevăzătorilor din România aleg prin reprezentanti organele de conducere ale structurilor teritoriale şi ale celor naţionale, la şedinţele adunărilor generale.

 

Capitolul II.

SCOPURILE ASOCIAŢIEI NEVĂZĂTORILOR DIN ROMÂNIA – FILIALA JUDEŢEANĂ SIBIU

 

Art. 6 – Scopurile Filialei, prevăzute în Actul Constitutiv, astfel cum a fost modificat, se realizează în folosul membrilor săi şi constituie atât demersuri de promovare şi apărare a drepturilor generale şi specifice, cât şi SERVICII ŞI PRESTAŢII SOCIALE furnizate persoanelor cu deficienţă de vedere.

 1. Scop umanitar.

Filiala are ca principal scop crearea unui cadru organizat în care membrii săi, persoane cu deficienţă de vedere, ca şi familiile acestora, să-şi poată exprima dezideratele, să fie sprijiniţi în realizarea drepturilor cetăţenesti generale şi specifice.

 1. Scop educativ.

Filiala organizează, sprijină şi dezvoltă centre de pregătire culturală, sportivă, educativă şi profesională, asigurând cadrul organizatoric, personalul de specialitate şi asistenţa în domeniu pentru membrii nevăzătorii şi familiile acestora, dacă este cazul.

 1. Scop social.

Filiala este organizaţia în care se sintetizează toate problemele sociale cu care se confruntă pe de o parte persoanele cu deficienţe de vedere, în încercarea de a trăi normal şi de a se integra firesc în societate, iar pe de altă parte normele morale şi cerinţele legale interne şi europene la care trebuie să răspundă societatea, în ansamblul ei, pentru ca nevăzătorii să se bucure de şanse egale şi să participe, pe măsura potenţialului uman pe care-l au, la dezvoltarea societăţii din România.

 1. Scop economic.

Filiala îşi propune să folosească toate mijloacele permise de lege pentru a contribui la sporirea fondurilor financiare proprii destinate programelor sociale şi umanitare, dar şi să-i sprijine pe membri săi în acţiunile individuale de ocupare a unor locuri de muncă potrivit pregătirii şi calităţilor fiecăruia, în condiţii de retribuire corespunzătoare, pentru a reuşi în iniţiative private proprii sau în asociere cu terţi şi pentru a beneficia de acele drepturi prevăzute de lege şi de convenţiile europene la care România este parte.

 1. Scop de reglementare.

Filiala sintetizează, pe cât posibil, toate normele interne şi internaţionale care sunt incidente cu problemele membrilor săi şi în raport cu evoluţia societăţii, cu necesităţile de viaţă care apar în diferite etape, elaborează proiecte de acte normative de interes local sau regional pe care le promovează prin autorităţile competente, face propuneri de modificare a normelor existente şi participă la dezbaterea publică a proiectelor de acte normative de interes pentru nevăzători.

 1. Scop de reprezentare Şi promovare.

Filiala este singura organizaţie de la nivelul judeţului Sibiu care reprezintă pe membrii săi în raport cu autorităţile, cu celelalte organizaţii nonguvernamentale, cu agenţii economici, cu unităţile culturale, sportive, de învăţământ şi, în general, cu terţii, atât în ţară, cât şi în străinătate.

 

Art. 7 – În vederea realizării scopurilor sale, Filiala, prin structurile special create, desfăşoară următoarele activităţi:

 1. Identificarea nevăzătorilor din raza teritorială de activitate şi îndrumarea lor, în condiţiile legii, pentru înscrierea ca membri ai Asociaţiei Nevăzătorilor din România Filiala Judeţeană Sibiu;
 2. Organizarea membrilor filialei în grupe şi în sucursale;
 3. Întocmirea evidenţei nominale şi statistice a membrilor din raza sa de activitate;
 4. Organizarea de cluburi, biblioteci, fonoteci, a unor activităţi cultural-artistice, a altor activităţi specifice în folosul nevăzătorilor;
 5. Organizarea de activităţi sportive şi de petrecere a timpului liber;
 6. Încasarea taxelor de înscriere şi a cotizaţiei membrilor;
 7. Înfiinţarea unor unităţi economice în condiţiile legislaţiei privitoare la asociaţii;
 8. Îndrumarea şi sprijinirea nevăzătorilor pentru şcolarizare, calificare profesională şi reabilitare;
 9. Sprijinirea încadrării nevăzătorilor în muncă, urmărind crearea de către angajatori a condiţiilor necesare, conform reglementărilor naţionale şi internaţionale, precum şi sprijinirea adaptării acestora la locul de muncă;
 10. Organizarea de locuinţe protejate pentru tinerii nevăzători încadraţi în muncă, pentru membrii filialei aflaţi temporar în situaţii deosebite;
 11. Realizarea sau procurarea de aparatură tiflotehnică;
 12. Sprijinirea membrilor filialei pentru internarea în unităţi de asistenţă socială;
 13. Acordarea, în limitele posibilităţilor a asistenţei juridice membriilor săi, la solicitarea acestora;
 14. Acordarea de ajutoare materiale şi băneşti membrilor filialei aflaţi în situaţii deosebite, în condiţiile stabilite de Consiliul Director al Filialei;
 15. Sprijinirea nevăzătorilor în întocmirea şi depunerea dosarelor pentru obţinerea drepturilor ce li se cuvin conform legii;
 16. Sprijinirea, prin toate mijloacele prevăzute de legislaţia în vigoare, de statutul şi regulamentele asociaţiei, a conducerii naţionale sau a celorlalte filiale pentru obţinerea şi aplicarea corectă, în favoarea membrilor asociaţiei, a altor drepturi şi facilităţi;
 17. Monitorizarea autorităţilor publice locale din raza sa de activitate pentru aplicarea legislaţiei interne şi internaţionale;
 18. Întreţinerea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu celelalte filiale ale Asociaţiei Nevăzătorilor din România, cu organizaţii de nevăzători din alte ţări, precum şi cu alte organizaţii ale Societăţii Civile;
 19. Combaterea discriminării nevăzătorilor sub toate aspectele.

 

Capitolul III.

MEMBRII FILIALEI

 

Art. 8 – (1) Calitatea de membru al Filialei poate fi dobândită de orice cetăţean român, de orice cetăţean străin sau apatrid, cu domiciliul sau reşedinţa în judeţul Sibiu, precum şi de cetăţenii străini originari din România, indiferent de vârstă, care atestă încadrarea în gradele de handicap vizual grav, accentuat şi mediu, prin acte medicale legal recunoscute în România.

(2) Pot face parte din Filiala Judeţeană Sibiu persoane fizice fără deficienţă vizuală şi persoane juridice ca membri onorifici (susţinători).

(3) Membrii onorifici (susţinători) nu pot face parte din organele de conducere ale Filialei şi nu au drept de vot în adunările generale.

Art. 9 – (1) Pentru înscrierea ca membru al Filialei, solicitantul se va adresa Filialei Judeţene Sibiu sau Sucursalei Mediaş.

(2) Primirea ca membru se face de către preşedintele Filialei, în baza unei adeziuni semnate de solicitant, a actelor medicale doveditoare a încadrării în categoria nevăzătorilor şi a actelor de stare civilă care dovedesc că solicitantul are domiciliul în judeţul Sibiu.

(3) Preşedintele Filialei are obligaţia de a supune aprobării Consiliului director al acesteia toate solicitările în prima şedinţă după data depunerii lor la Filială. În cazul respingerii solicitării de aderare, atât de preşedinte, cât şi de Consiliul Director, aceasta se va comunica în scris celui în drept, motivat, în cel mult 15 zile de la data adoptării deciziei de respingere. Împotriva dispoziţiei Consiliului Director al Filialei, cel exclus temporar sau definitiv poate face plângere la Consiliul Director Naţional al Asociaţiei Nevăzătorilor din România, în cel mult 30 de zile de la primirea ei. Dispoziţia Consiliului Director Naţional este definitivă.

 

 

Art.10 – (1) Pierderea calităţii de membru al Filialei poate interveni în următoarele situaţii:

 1. a) în situaţia retragerii nevăzătorului, ca expresie a propriei sale voinţe;
 2. b) prin deces;
 3. c) prin suspendarea temporară din calitatea de membru al Filialei.

(2)   Suspendarea temporară poate interveni în următoarele situaţii:

 1. a) dacă nevăzătorul nu respectă prevederile statutului Filialei;
 2. b) dacă refuză, în mod repetat, să-şi achite cotizaţia de membru al Filialei în cuantumurile şi la termenele stabilite de organele de conducere ale acesteia;
 3. c) dacă iniţiază sau participă la acţiuni contrare obiectivelor, scopurilor şi intereselor Filialei;
 4. d) dacă produce prejudicii materiale sau morale Filialei.

(3)   Suspendarea temporară din Filială se hotărăşte de către Consiliul Director al Filialei, după analizarea faptelor şi a susţinerilor membrului vizat de această măsură. Hotărârea se comunică celui vizat în cel mult 15 zile de la adoptarea ei. Împotriva dispoziţiei Consiliului Director al Filialei, cel suspendat poate face plângere la Consiliul Director Naţional al Asociaţiei Nevăzătorilor din România, în cel mult 30 de zile de la primirea ei. Hotărârea Consiliului Director Naţional este definitivă.

 

Art. 11 – (1) Indiferent de situaţia care duce la pierderea calităţii de membru al Filialei, cel care şi-a pierdut această calitate nu are dreptul să pretindă restituirea contribuţiei sale în bani sau în valori materiale la constituirea patrimoniului Filialei şi nu mai are dreptul să beneficieze de serviciile pe care Filiala – şi Asociaţia Nevăzătorilor din România, la nivel local şi central – le asigură membrilor.

(2) Redobândirea calităţii de membru de către cei care au fost suspendaţi se poate face în conformitate cu prevederile art. 9.

 

Capitolul IV.

DREPTURI ŞI OBLIGAŢII

 

Art. 12 – Membrii Filialei au următoarele drepturi principale:

 1. a) să beneficieze în mod nediscriminatoriu de serviciile Filialei;
 2. b) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Filialei precum şi în organele de conducere de la nivel naţional ale Asociaţiei Nevăzătorilor din România, de la vârsta de 18 ani, cu excepţia suferinzilor de boli psihice;
 3. c) să participe la şedinţele organelor de conducere ale Filialei la care urmează să se ia hotărâri care-i vizează direct şi personal;
 4. d) să se adreseze cu cereri, propuneri sau sesizări organelor de conducere ale Filialei;
 5. e) să publice în organele de presă ale Asociaţiei Nevăzătorilor din România lucrări originale, opinii, iniţiative şi propuneri;
 6. f) să fie sprijiniţi pentru şcolarizare, calificare sau recalificare profesională, încadrare în muncă şi reabilitare;
 7. g) să participe la activităţile organizate de Filială;
 8. h) să fie sprijiniţi la internarea în unităţi de protecţie şi asistenţă socială, procurarea de aparatură tiflotehnică, precum şi pentru obţinerea drepturilor ce decurg din actele normative în vigoare;
 9. i) să primească ajutoare materiale şi băneşti, inclusiv burse de merit, din fondurile asociaţiei, în condiţiile stabilite de Consiliul Director Naţional al Asociaţiei Nevăzătorilor;
 10. j) să fie primiţi în locuinţele protejate, căminele de bătrâni, casele de odihnă ale Asociaţiei Nevăzătorilor potrivit regulamentelor de organizare şi funcţionare ale acestora;
 11. k) să fie informaţi, prin organele de presă ale Asociaţiei Nevăzătorilor şi prin organele de conducere ale Filialei, despre hotărârile organelor de conducere, precum şi despre gestionarea resurselor financiare ale asociaţiei la care contribuie.

 

Art.13 – Membrii Filialei au următoarele obligaţii principale:

 1. a) să cunoască şi să respecte prevederile prezentului statut precum şi pe cele ale Statutului Asociaţiei Nevăzătorilor din România;
 2. b) să participe la toate adunările filialei la care sunt convocaţi;
 3. c) să ducă la îndeplinire hotărârile organelor ierarhic superioare ale filialei;
 4. d) să nu desfăşoare sau să participe la acţiuni contrare intereselor Asociaţiei Nevăzătorilor din România Filiala Judeţeană Sibiu sau care ar împiedica realizarea scopurilor sau obiectivelor acesteia;
 5. e) să achite cotizaţia de membru al filialei;
 6. f) să păstreze şi să protejeze patrimoniul filialei;

 

Capitolul V.

ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA FILIALEI

Art. 14 – Asociaţia Nevăzătorilor din România – Filiala Judeţeană Sibiu este structurată astfel:

 

 1. Organe de conducere, administrare şi control.
 2. Adunarea Generală a Reprezentanţilor Filialei;
 3. Consiliul Director al Filialei;
 4. Comisia de cenzori a Filialei.

 

 1. Organe de conducere, administrare şi control ale structurilor locale

Sucursala:

 1. Comitetul sucursalei.

 

Grupa:

 1. Adunarea generală a grupei;
 2. Organizatorul de grupă.

 

Art. 15 – (1) Adunarea Generală a Reprezentanţilor Filialei Judeţene Sibiu este organul suprem de conducere al Filialei, constituită din totalitatea membrilor Filialei.

(2) Dat fiind numărul mare de asociaţi şi aria de cuprindere, membrii Filialei aleg organele teritoriale de conducere prin reprezentanţii mandataţi în acest sens, la şedinţele Adunării Generale a Reprezentanţilor Filialei.

(3) Adunarea Generală a Reprezentanţilor Filialei este compusă din Preşedintele Filialei şi reprezentanţii aleşi de adunările generale ale grupelor statutar constituite, mandataţi în acest scop. Numărul total al participanţilor cu drept de vot la Adunarea Generală a Reprezentanţilor Filialei trebuie să fie impar, între 21 şi 31, fiind stabilit de către Consiliul Director al Filialei.

 

Art. 16 – (1) Adunările Generale ale Reprezentanţilor sunt ordinare şi extraordinare.

(2) Adunarea Generală Ordinară se convoacă o dată pe an, în cursul primului trimestru al anului.

 

(3) Adunarea Generală Extraordinară se convoacă ori de câte ori este necesar, în chestiuni majore legate de activitatea Filialei.

 

Art. 17 – (1) Adunările Generale Ordinare sau Extraordinare se convoacă de către:

 1. a) Preşedintele Filialei;
 2. b) Consiliul Director al Filialei;
 3. c) Consiliul Director Naţional;
 4. d) Prin voinţa exprimată prin hotărârile adunărilor generale a cel puţin două treimi din numărul reprezentanţilor.

(2) Convocarea Adunării Generale a Reprezentanţilor Filialei se aduce la cunoştinţa membrilor Filialei prin orice mijloc de comunicare, cu cel puţin 30 de zile înainte de data desfăşurării, precizându-se data, locul, ora şi scopul pentru care a fost convocată.

 

Art. 18 – (1) Adunarea Generală a Reprezentanţilor Filialei cu drept de vot este compusă din preşedinte, patru vicepreşedinţi şi reprezentanţii aleşi de adunările generale ale grupelor statutar constituite.

(2) Adunarea Generală a Reprezentanţilor Filialei se poate întruni în şedinţe extraordinare în componenţa ultimei şedinţe ordinare, dacă reprezentanţii nu au fost sancţionaţi sau revocaţi de grupa din care fac parte.

(3) Norma de reprezentare a membrilor Filialei în Adunarea Generală a Reprezentanţilor se stabileşte de către Consiliul director al acesteia în funcţie de evoluţia numerică şi repartizarea geografică a membrilor Filialei respective.

(4) Numărul reprezentanţilor fiecărei grupe va fi stabilit prin dispoziţia Consiliului director al Filialei, în conformitate cu prevederile Statutului Asociaţiei, a statutului propriu al Filialei şi în funcţie de următoarele criterii principale:

 1. a) aportul financiar al grupei la bugetul Filialei;
 2. b) numărul membrilor grupei;
 3. c) alte criterii stabilite de Consiliul director al Filialei în funcţie de realităţile locale, cu respectarea prevederilor statutare.

(5) Hotărârile Adunării Generale a Reprezentanţilor Filialei sunt adoptate, de regulă, cu majoritate simplă a 50%+1 din numărul membrilor Filialei; aceasta poate decide ca unele hotărâri să fie adoptate cu majoritate calificată.

(6) Modalităţile tehnice de exprimare a votului sunt elaborate de Consiliul Director al Filialei şi supuse aprobării Adunării Generale a Reprezentanţilor Filialei.

 

Art. 19 – Adunarea Generala a Reprezentanţilor Filialei are următoarele atribuţii principale:

 1. a) Analizează şi hotărăşte asupra raportărilor generale de activitate ale Filialei, a strategiei Filialei şi a planurilor generale de activitate prezentate de Consiliul Director al Filialei, precum şi raportul Comisiei de cenzori a Filialei;
 2. b) Aprobă execuţia bugetară şi bilanţul contabil pe anul anterior şi raportul Comisiei de Cenzori;
 3. c) Alege şi revocă membrii Consiliului Director al Filialei şi membrii Comisiei de Cenzori;
 4. d) Aprobă şi modifică statutul Filialei;
 5. e) Stabileşte numărul membrilor organelor de conducere, administrare şi control ale filialei. În funcţie de situaţia numerică şi repartizarea geografică a membrilor, alege, din rândurile reprezentanţilor prezenți la sesiunea Adunării Generale, preşedintele filialei, patru vicepreşedinţii, membri ai Consiliului director şi membrii Comisiei de cenzori ai filialei. Preşedintele filialei poate fi ales pentru două mandate succesive cu majoritate simplă de voturi, iar pentru următorul sau următoarele mandate cu 2/3 din numărul voturilor exprimate de reprezentanţii prezenţi. Durata mandatului preşedintelui este de cinci ani;
 6. f) Hotărăşte dizolvarea şi lichidarea Filialei. Bunurile Filialei rămase după lichidare vor fi atribuite în patrimoniul Asociaţiei Nevăzătorilor din România;
 7. g) Adoptă orice alte hotărâri privind activitatea generală a Filialei.

 

Art. 20 – (1) Consiliul Director al Filialei este organul executiv de conducere care asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale a Reprezentanţilor Filialei.

(2) Consiliul Director al Filialei este ales de Adunarea Generală a Reprezentanţilor, pentru un mandat de cinci ani şi este compus dintr-un număr de 5 membri hotărât de Adunarea Generală a filialei, având în mod obligatoriu în componenţă pe preşedintele şi pe cei patru vicepreşedinţi ai filialei.

 

Art. 21 – (1) Şedinţele Consiliului Director al Filialei sunt statutar constituite dacă la acestea sunt prezenţi două treimi dintre membrii, hotărârile sale fiind adoptate cu votul majorităţii celor prezenţi.

(2) Consiliul director al filialei se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie.

(3) Secretarul executiv al filialei, văzător, participă la şedinţele Consiliului Director al filialei, având drept de vot consultativ. Atribuţiile sale se stabilesc prin fişa postului, care se aprobă de către Consiliul Director al filialei.

 

Art. 22 – Consiliul director al Filialei are următoarele atribuţii principale:

 1. a) Duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale a Filialei urmărind realizarea programelor generale de activitate.
 2. b) Aprobă planurile de activitate ale Filialei pe perioade de cel mult un an calendaristic, ţinând cont de programele de activitate ale Asociaţiei Nevăzătorilor.
 3. c) Elaboreaza si propune planurile anuale de venituri şi cheltuieli, pe baza hotărârilor Adunarii Generale şi urmăreşte realizarea lor.
 4. d) Aprobă şi modifică structura de personal a Filialei, în funcţie de resursele financiare şi de nivelul prognozat al activităţii, potrivit legislaţiei muncii şi a hotărârilor Consiliului Director Naţional.
 5. e) Analizează rapoartele Comisiei de cenzori a Filialei şi adoptă măsurile legale propuse de aceasta în cazul apariţiei unor abateri de la dispoziţiile legale.
 6. f) Stabileşte numărul grupelor din raza de activitate a Filialei şi hotărăşte asupra înfiinţării de noi grupe sau a desfiinţării lor, în funcţie de evoluţia numerică a membrilor Filialei şi de repartizarea lor geografică.
 7. g) Asigură îndrumarea şi controlul organizatorilor de grupă şi validează sau revocă, în situaţii de incompatibilitate, organizatorii de grupă, propunând membrilor grupei alegerea unor noi conducători.
 8. h) Hotărăşte înfiinţarea şi desfiinţarea de sucursale, în funcţie de posibilităţile financiare şi de activitatea grupelor, în condiţiile stabilite de Consiliul Director Naţional al Asociaţiei Nevăzătorilor din România.
 9. i) Pe baza acordului Consiliului Director Naţional, propune Adunării Generale înfiinţarea de unităţi economice, în condiţiile legii.
 10. j) Aprobă regulamentele de funcţionare ale unităţilor sau structurilor care funcţionează în subordinea Filialei.
 11. k) Aplică sau confirmă recompense şi sancţiuni, în conformitate cu prevederile statutului Filialei sau cu cele ale Statutului Asociaţiei.
 12. l) Asigură administrarea întregii activităţi a Filialei, ducând la îndeplinire hotărârile organelor de conducere ale Filialei şi ale Asociaţiei Nevăzătorilor.
 13. m) Întocmeşte planurile de activitate ale filialei pe care le supune aprobării Adunarii Generale.
 14. n) Întocmeşte planul bugetului de venituri şi cheltuieli al Filialei în conformitate cu instrucţiunile conducerii naţionale a asociaţiei, pe care îl supune aprobării Adunarii Generale a Filialei.
 15. o) Asigură încasarea cotizaţiilor de la membrii filialei şi a oricăror debite în condiţiile legii, ale Statutului şi regulamentelor filialei sau, după caz, ale Asociaţiei Nevăzătorilor.
 16. p) Asigură controlul activităţii salariaţilor filialei, angajarea sau desfacerea contractelor de muncă ale acestora, în condiţiile legislaţiei muncii şi a instrucţiunilor conducerii naţionale a asociaţiei.
 17. q) Asigură controlul administrativ, financiar-contabil şi gestionar al bunurilor materiale şi al mijloacelor băneşti ale filialei, în conformitate cu normele legale în vigoare.
 18. r) Poate încheia acte juridice în numele şi pe seama Filialei, în aplicarea şi cu limitele competenţelor stabilite de lege, de Statutul Asociaţiei Nevăzătorilor din România, precum şi de actul constitutiv şi de statutul Filialei.
 19. s) Convoacă Adunările Generale ale grupelor, ori de câte ori este necesar şi dacă organizatorii de grupă nu îndeplinesc această prevedere statutară.
 20. t) Întocmeşte şi supune aprobării Adunarii Generale a Filialei proiectele regulamentelor unităţilor sau structurilor care funcţionează în raza filialei.
 21. u) Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de organele ierarhic superioare, conform prevederilor statutare.
 22. v) Propune și înaintează spre aprobare Adunării Generale a filialei, nivelul salariilor președintelui filialei și angajatiilor filialei, în funcţie de legislaţia în vigoare.

 

 

Art. 23 – (1) Preşedintele filialei, persoană cu handicap vizual grav sau accentuat, are, în principal, următoarele atribuţii:

 1. a) reprezintă filiala în relaţia cu autorităţile publice locale, cu instituţii publice sau private, cu organizaţii şi fundaţii, cu alte persoane juridice şi fizice române şi străine;
 2. b) coordonează şi controlează întreaga activitate a filialei;
 3. c) conduce lucrările Adunării Generale şi ale Consiliului director al filialei;
 4. d) convoacă, potrivit prevederilor statutului, Consiliul director al filialei în reuniuni ordinare sau, după caz, extraordinare;
 5. e) poate încheia acte juridice în numele şi pe seama Filialei sau a Asociaţiei, numai în limitele aprobate prin hotărârile Adunării Generale a Filialei şi deciziile Consiliului Director al Filialei, în condiţiile şi cu respectarea art. 22 lit. q) şi r) din prezentul Statut;
 6. f) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut, în fişa postului sau în hotărârile organelor ierarhice;

(2) În exercitarea mandatului său, preşedintele emite decizii.

 

Art. 24 – (1) Comisia de cenzori a Filialei este organismul de control financiar care verifică respectarea dispoziţiilor legale în administrarea mijloacelor materiale şi băneşti.

(2) Din Comisia de cenzori fac parte un expert contabil şi doi membrii.

(3) Membrii Consiliului director al Filialei sau salariaţii acesteia nu pot face parte din comisia de cenzori.

 

Art. 25 – Comisia de cenzori este aleasă de către Adunarea Generală a Reprezentanților, pentru o perioadă de cinci ani. Numărul membrilor şi modalitatea de alegere a acestora se stabilesc de Adunarea Generală a Reprezentanților conform dispoziţiilor statutare şi ale legii.

 

Art. 26 – Comisia de cenzori a Filialei are următoarele atribuţii:

 1. a) verifică executarea, potrivit dispoziţiilor legale, a bugetului de venituri şi cheltuieli al Filialei;
 2. b) verifică respectarea dispoziţiilor legale cu privire la operaţiunile economico-financiare, gestionare şi contabile ale Filialei;
 3. c) prezintă rapoarte Adunării Generale a Filialei şi informări Consiliului director al Filialei;
 4. d) participă la şedinţele Adunării Generale a Filialei.

(2) În exercitarea atribuţiilor, membrii Comisiei de cenzori a Filialei nu pot fi supuşi niciunei presiuni sau intimidări şi dispun de toate drepturile conferite de lege oricărui organ de control.

(3) Comisia de cenzori a Filialei îşi poate elabora un regulament propriu de funcţionare.

 

Art. 27 – (1) Sucursala este o structură teritorială a Filialei, fără personalitate juridică, ce poate fi organizată, în funcţie de necesităţile impuse de activitatea Filialei, în subordinea acesteia.

(2) Sucursala se înfiinţează prin hotărârea Consiliului Director al Filialei.

 

Art. 28 – Sucursala îndeplineşte următoarele sarcini principale:

 1. a) – identifică nevăzătorii din zonă, îndrumându-i şi sprijinindu-i pentru înscrierea ca membri ai Filialei;
 2. b) – coordonează activitatea grupelor din raza sa de competenţă;
 3. c) – sprijină Filiala pentru îndeplinirea sarcinilor sale şi realizarea obiectului de activitate;
 4. d) – facilitează comunicarea între conducerea Filialei şi autorităţile publice locale, precum şi cu nevăzătorii din raza de competenţă;
 5. e) – adună cotizaţia membrilor;
 6. f) – organizează şi desfăşoară acţiuni cultural-sportive şi de petrecere a timpului liber;
 7. g) – îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de organele ierarhic superioare, în limitele dispoziţiilor legale şi statutare.

 

Art. 29 – (1) Sucursala funcţionează sub directa coordonare a Consiliului director al Filialei şi este condusă de un comitet compus din:

– un coordonator al sucursalei, care este şi vicepreşedinte al Filialei;

– doi membri, numiţi de Consiliul director al Filialei dintre nevăzătorii din zonă;

– cel puţin un salariat văzător, care face parte din structura de personal a Filialei.

(2) Comitetul sucursalei are următoarele atribuţii:

 1. a) asigură îndeplinirea sarcinilor sucursalei;
 2. b) execută hotărârile Consiliului director al Filialei şi dispoziţiile preşedintelui acesteia;
 3. c) prezintă rapoarte de activitate în faţa Consiliului director al Filialei;
 4. d) îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter excepţional, în limitele legii şi regulamentului de organizare a sucursalei sau Statutului Filialei.

 

Grupa

 

Art. 30 – (1) Grupa de nevăzători este structura locală a Filialei şi ea se poate organiza numai pe teritoriul unei localităţi, cu un număr de cel puţin 10 membri.

(2) Grupa se poate organiza după următoarele criterii:

 1. a) criteriul geografic: pe localităţi, localităţi învecinate, cartiere, străzi, sate, etc;
 2. b) criterii profesionale: pe întreprinderi şi instituţii, secţii de producţie, unităţi de învăţământ, centre rezidenţiale etc;
 3. c) domenii de activitate: culturale, sportive, sociale, etc;
 4. d) alte criterii.

 

Art. 31 – Grupa îşi desfăşoară activitatea pe baza principiului activităţii comunitare şi are următoarele atribuţii principale:

 1. a) Realizarea coeziunii nevăzătorilor la nivel local şi a integrării acestora în Asociaţia Nevăzătorilor din România;
 2. b) Depistarea persoanelor susceptibile de a face parte din Asociaţia Nevăzătorilor din România Filiala Județeană Sibiu;
 3. c) Monitorizarea situaţiei social-economice a tuturor membrilor grupei;
 4. d) Sprijinirea, cu ajutorul colegilor de grupă şi a Filialei, a membrilor aflaţi în situaţii deosebite;
 5. e) Atragerea nevăzătorilor pentru participarea la activităţile organizate de Filială şi de Asociaţia Nevăzătorilor;
 6. f) Sprijinirea încasării de către Filială a cotizaţiei membrilor grupei.

 

Art. 32 – (1) Organismul suprem al grupei este Adunarea Generală a grupei, alcătuită din totalitatea membrilor acesteia.

(2) Adunarea generală se întruneşte cel puţin o dată pe an, la convocarea organizatorului de grupă, a Consiliului director al Filialei sau la cererea majorităţii membrilor grupei.

(3) La orice adunare generală a grupei poate participa un membru al Consiliului director al Filialei.

(4) Procesul verbal al Adunării Generale a grupei se transmite Consiliului Director al filialei, care îl supune analizei în proxima sa şedinţă.

 

Art. 33 – Adunarea generală a grupei are următoarele atribuţii:

 1. a) Alege organizatorul de grupă pentru un mandat cu durata de cinci ani;
 2. b) Analizează şi hotărăşte asupra rapoartelor de activitate prezentate de organizatorul de grupă;
 3. c) Aprobă programele de activităţi ale grupei;
 4. d) Alege reprezentanţii la adunarea generală a Filialei;
 5. e) Hotărăşte asupra oricărei probleme privind activitatea grupei sau situaţia membrilor acesteia.

 

Art. 34 – Organizatorul de grupă are următoarele atribuţii:

 1. a) Asigură îndeplinirea sarcinilor grupei potrivit statutului Filialei sau Statutului Asociaţiei Nevăzătorilor.
 2. b) Asigură executarea hotărârilor adunării generale a grupei sau ale organelor ierarhice ale Filialei.
 3. c) Prezintă şi supune adunării generale rapoartele de activitate şi proiectele planurilor de activităţi ale grupei.
 4. d) Asigură legătura cu Filiala.

 

Capitolul VI.

RECOMPENSE ŞI SANCŢIUNI

 

Art. 35 – (1) Pentru merite deosebite în activitatea desfăşurată în folosul membrilor Asociaţiei Nevăzătorilor din România, membrilor Filialei, li se pot acorda următoarele recompense:

 1. a) felicitări publice în cadrul adunărilor generale ale Asociaţiei Nevăzătorilor şi a oricărei manifestări organizată de aceasta;
 2. b) prezentarea meritelor în publicaţiile Asociaţiei sau în celelalte mijloace de informare în masă;
 3. c) diplome de merit;
 4. d) premii ocazionale, anuale sau trimestriale.

(2) Propunerea de recompensare se face de organul care a constatat meritul, însoţită de motivarea propunerii şi se aprobă de organul ierarhic superior.

 

Art. 36 – (1) Pentru nerespectarea prevederilor legii, ale Statutului Asociaţiei Nevăzătorilor din Romănia, ale Regulamentelor Asociaţiei, ale Actului constitutiv şi Statutului Filialei, sau pentru încălcarea atribuţiilor funcţiilor în care au fost aleşi, membrilor organelor de conducere ale Filialei sau ale sucursalei, li se pot aplica următoarele sancţiuni:

 1. a) avertisment scris;
 2. b) suspendarea temporară din funcţia deţinută;
 3. c) excluderea din organul de conducere respectiv;
 4. d) recuperarea de la cel vinovat a prejudiciilor financiare produse ca urmare a desfăşurării necorespunzătoare a activităţii.

(2) Propunerea motivată a sancţiunii se face de organul care a constatat abaterea şi se aplică, după analiza faptelor şi audierea celui vizat, de către Consiliul Director al Filialei sau după caz, Adunarea Generală a reprezentanţilor acesteia, din ale cărei organe de conducere face parte cel vizat sau de către Consiliul Director Naţional, sau după caz de Adunarea Generală a Reprezentanţilor, care sunt îndreptăţite să aplice sancţiunile prevăzute la alin. 1 al prezentului articol, indiferent de apartenenţa celui sancţionat la organele de conducere naţionale sau din teritoriu.

(3) Cel sancţionat poate face plângere împotriva deciziei de sancţionare în cel mult 30 de zile de la comunicarea deciziei.

(4) Plângerile împotriva sancţiunilor aplicate de către Consiliul Director al filialei se soluţionează de către Adunarea Generală a Reprezentanţilor Filialei, Consiliul Director Naţional, iar cele împotriva sancţiunilor aplicate de către Consiliul Director Naţional se soluţionează de către Adunarea Generală a Reprezentanţilor. Decizia sau, după caz, hotărârea organului sesizat cu soluţionarea plângerii este definitivă.

 

Capitolul VII.

SURSE DE VENIT

 

Art. 37 – Veniturile Filialei pot proveni din următoarele surse:

 1. a) – cotizaţiile membrilor;
 2. b) – taxele de înscriere;
 3. c) – dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legale;
 4. d) – dividendele unităţilor economice înfiinţate de Filială;
 5. e) – venituri realizate din activităţi economice directe, dacă acestea sunt în strânsă legătură cu obiectul de activitate şi sarcinile Filialei;
 6. f) – donaţii, sponsorizări sau legate;
 7. g) – resurse obţinute de la bugetul de stat sau bugetele locale;
 8. h) – subvenţii sau transferuri din bugetul public local sau de stat;
 9. i) – cofinanţări sau contribuţii la proiecte iniţiate cu diverşi parteneri;
 10. j) – fonduri speciale;
 11. k) – alte venituri prevăzute de lege.

 

 

Capitolul VIII.

DISPOZIŢII COMUNE

 

Art. 38 – (1) Asociaţia Nevăzătorilor din România – Filiala Judeţeană Sibiu îşi desfăşoară activitatea pe baza principiilor de funcţionare enunţate în prezentul Statut.

(2) Organele de conducere ale Filialei, la toate nivelurile, sunt statutar constituite dacă sunt prezenţi 2/3 din numărul membrilor cu drepturi depline.

(3) Hotărârile organelor de conducere ale Filialei se consideră adoptate dacă au întrunit votul majorităţii membrilor prezenţi. În situaţii deosebite, organele de conducere pot adopta hotărârile cu majoritate calificată.

 

Art. 39 – (1) În funcţia de preşedinte, vicepreşedinte sau membru al Consiliului Director al Filialei pot fi aleşi nevăzători care au o vechime minimă de cinci ani consecutivi în Asociaţia Nevăzătorilor din România Filiala Judeţeană Sibiu, începând cu vârsta de 23 ani şi fac dovada, prin calităţile intelectuale şi o activitate anterioară semnificativă în favoarea Asociaţiei, că pot reprezenta interesele nevăzătorilor în relaţiile cu autorităţile române şi străine. Nevăzătorii care împlinesc 65 de ani în anul alegerilor nu pot candida la funcţia de preşedinte de filială.

(2) Preşedintele și vicepreşedinţii pot fi aleşi pentru două mandate succesive cu majoritate simplă, iar pentru următorul sau următoarele mandate cu 2/3 din voturile reprezentanților prezenți. Durata mandatului președintelui și vicepreședinților este de cinci ani.

(3) În caz de indisponibilitate a preşedintelui Filialei de exercitare a mandatului pe o durată mai mare de şase luni sau de vacantare a postului, toate atribuţiile sale sunt preluate interimar de către unul dintre vicepreşedinţii acesteia, ales de Consiliul director al Filialei pentru cel mult şase luni, timp în care este convocată Adunarea Generala a Filialei în sesiune extraordinară pentru alegerea unui nou preşedinte.

 

Art. 40 – Membrii Filialei au obligaţia să plătească o taxă de înscriere şi o cotizaţie anuală; cuantumul acestora se stabileşte de Consiliul Director Naţional al Asociaţiei Nevăzătorilor într-una din şedinţele din trimestrul IV al anului în curs pentru anul următor.

 

Art. 41 – Întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli, administrarea fondurilor şi a mijloacelor materiale, efectuarea cheltuielilor şi a operaţiunilor gestionare şi financiar-contabile se fac potrivit legislaţiei în vigoare şi a Statutului Filialei.

 

Art. 42 (1) În caz de abateri grave privind încălcarea legilor în vigoare, a Statutului şi a regulamentelor asociaţiei, a drepturilor nevăzătorilor şi punerea în pericol a siguranţei acestora, Consiliul Director Naţional, la propunerea motivată a Preşedintelui, Primvicepreşedintelui, a vicepreşedinţilor Asociaţiei Nevăzătorilor din România, sau a 2/3 din Adunarea Generală a filialei, constată revocarea de drept sau suspendarea provizorie din funcţie a preşedintelui de filială, situaţie care se comunică în termen de 5 zile celui revocat/suspendat şi Consiliului Director al filialei respective, care va convoca Adunarea Generală Extraordinară a filialei, în termen de 15 de zile.

(2) Pentru refuz de cooperare, poate revoca sau suspenda provizoriu din funcţie preşedinţii de filiale, situaţie care se comunică în termen de 5 zile celui revocat/suspendat şi Consiliului Director al filialei respective, care va convoca Adunarea Generală Extraordinară a filialei, în termen de 15 de zile.

 

Art. 43 – Sarcinile, atribuţiile şi răspunderile preşedintelui şi ale secretarului executiv al Filialei, se stabilesc prin regulament de organizare şi funcţionare a aparatului Consiliului Director Naţional şi prin fişele posturilor, conform prevederilor Statutului Asociaţiei şi Statutului Filialei.

 

Art. 44 – În vederea menţinerii unităţii Asociaţiei Nevăzătorilor, următoarele atribuţii rămân în sarcina Consiliului Director Naţional:

 1. – Relaţiile cu autorităţile publice centrale.
 2. – Relaţiile cu organizaţiile şi autorităţile publice reprezentative pe plan european şi mondial.
 3. – Politica naţională de promovare şi protecţie specifică a nevăzătorilor.
 4. – Politica naţională de realizare şi utilizare a resurselor de venit.
 5. – Stabilirea regulilor generale privind structura de personal a Asociaţiei.
 6. – Politica naţională în domeniul educaţional şi editorial specific nevăzătorilor.
 7. – Strategia naţională în domeniul culturii şi sportului pentru nevăzători.

 

Art. 45 – În vederea desfăşurării programelor şi activităţilor de interes naţional se constituie, prin contribuţii obligatorii anuale ale filialelor, un fond al Asociaţiei Nevăzătorilor din România, numit Fond de Solidaritate. Nivelul contribuţiilor filialelor se stabileşte anual de către Adunarea Generală a Reprezentanţilor.

 

 

Capitolul IX

DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA

 

Art. 46 – (1) Dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei Nevăzătorilor din România – Filiala Judeţeană Sibiu se fac prin hotărârea Adunării Generale a Filialei.

(2) În cazul dizolvării şi lichidării, patrimoniul Filialei va fi repartizat, după efectuarea bilanţului de lichidare de către organele abilitate, în patrimoniul Asociaţiei Nevăzătorilor din România.

 

Capitolul X.

DISPOZIŢII FINALE

 

Art. 47 – (1) Prezentul Statut intră în vigoare la data de 19.01.2015, data adoptării lui de către Adunarea Generală a Reprezentanţilor Filialei.

(2) La aceeaşi dată, se abrogă Statutul adoptat de Adunarea Generală a Filialei din 12.04.2010, precum şi orice dispoziţii contrare.

(3) Lista membrilor prezenţi la Adunarea Generală a Reprezentanţilor Filialei care a adoptat actualul statut se găseşte în anexă.

(4) Adunarea Generală a Reprezentanţilor Filialei Judeţene Sibiu îi împuterniceşte pe preşedintele, pe cei 2 vicepreşedinţi și 2 membri ai Consiliului Director să semneze prezentul Statut.

(5) Pentru îndeplinirea formalităţilor de înregistrare în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor a prezentului Statut, se desemnează preşedintele Asociaţiei Nevăzătorilor din România – Filiala Judeţeană Sibiu, domnul Radu Ghizăşan.

 

Preşedinte,

Radu Ghizăşan

 

Vicepreşedinţi,

Adrian Boțoc

Elena Chialda

 

Membrii Consiliul Director,

Irma Maria Hegyi

Ana Liliana Anușcă

 

Secretar Executiv,

Maria Hoţea

Vrei sa adaugi un comentariu?